dafabet官网网页版  》 新闻详情
 
欢迎光临dafabet行情-中国精品欢迎光临dafabet市场(12.05)
 

 单位:元/米

 

成份 幅宽(英寸) 规格 品名 中色价格 备注
GB/T23316-2009 GB12014-2009B
T/C 63 21×16       128×60   3/1  纱卡 16.50 18.00 蓝翔牌
T/C 63 21×21       108×58    3/1  纱卡   17.00 蓝翔牌
C 63 16×12       108×58    3/1  纱卡 18.20   江苏
T/C 63 16×16       100×53    3/1  纱卡 15.20   河南
T/C 63 16×16       93×53 3/1  纱卡 14.80   湖北
CVC 63 21/2×10     70×40 1/1  帆布 18.30   湖北
CVC 47 21/2×10     70×42    1/1  帆布 13.80   山东
T/C 63 21×16      128×60 3/1  纱卡 15.60   安徽
T/C 47 21×16      128×60 3/1  纱卡 14.40   河南
C 63 20×16      128×60 3/1  纱卡 20.50 22.00 蓝翔牌
CVC 63 21/2×10     70×42    1/1  帆布   21.00 蓝翔牌
CVC 63 21×21      120×60   2/1  线卡 16.10   江苏
T/C 63 21×21      120×60   2/1  线卡 15.50   安徽
JCVC 63 80/2×80/2   133×78   2/1  线卡 21.50 22.50 河南
JCVC 63 80/2×80/2   133×78   2/1  线卡   22.80 蓝翔牌
JCVC 47 80/2×80/2   133×78   2/1  线卡 16.00   河北
C 63 32/2×16     90×50 1/1  帆布 16.20   安徽
CVC 63 32/2×32/2   100×53   2/1  线卡 19.00 20.50 蓝翔牌
T/C 47 32/2×32/2   100×53   3/1  纱卡 15.00   河北
CVC 63 32/2×32/2   100×53   2/1  线卡 18.50   山东
C 63 32/2×32/2   100×53   2/1  线卡 20.60   山东
T/C 47 32/2×32/2   108×55  2/1  线卡 15.60   安徽
CVC 63 32/2×32/2   108×55   2/1  线卡 18.20   安徽
T/C 63 32/2×32/2   108×55   2/1  线卡 18.00   江苏
T/JC 63 32×32      130×70     2/1  细斜 14.50 15.50 蓝翔牌
JCVC 63 32×32      130×70     2/1 吸湿排汗 细斜 17.80 19.00 蓝翔牌
T/C 63 32×32      116×70    1/1  平纹 13.80   河南
T/C 47 32×32      130×70    2/1  细斜 11.80   湖北
CVC 63 32×32      130×70    2/1  细斜 14.80   江苏
T/C 63 34/2×34/2   110×56  2/1  线卡 17.80   江苏
T/C 47 34/2×34/2    110×56 2/1  线卡 15.50   山东
T/C 63 45/2×45/2    100×53 1/1  线绢 16.80   江苏
JCVC 63 45×45       133×72 1/1  平纹   15.70 蓝翔牌
T/JC 63 45×45       133×72 1/1  平纹   15.00 蓝翔牌
T/C 63 45×45      110×76 1/1  平纹 12.60   安徽
CVC 63 45×45       110×76 1/1  平纹 14.50   河南
CVC 63 45×45       133×72 1/1  平纹 14.00   湖北
  57-58 210T里料   5.50 6.00 湖北
2012.12 生意社  

 

 < 关注 >
 
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息